Polityka prywatności portalu Obywatele.News

Niniejsza polityka dotyczy portalu internetowego Obywatele.News, funkcjonującego pod adresem url: https://obywatele.news/

Dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu internetowego Obywatele.News oraz zasady korzystania z plików cookies. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się za pomocą e-maila: kontakt@obywatele.news lub drogą pisemną: ul. Wolska 46/48, 01-187 Warszawa

1. Administrator

– Portal Obywatele.News jest zarządzany przez Fundację Wolni Obywatele RP z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 46/48, KRS 0000679752 (dalej Fundacja albo Administrator).

– Fundacja jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu oraz danych osobowych darczyńców Fundacji.

2. Dane osobowe

a) Użytkownicy portalu korzystający newslettera Obywatele.News oraz darczyńcy dokonujący darowizny przekazują Fundacji swoje dane osobowe.

b) Darczyńcy Fundacji, którzy dokonują darowizn pieniężnych tradycyjnym przelewem bankowym przekazują Fundacji dane osobowe w postaci imion, nazwisk, adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego.

c) Fundacja może też przetwarzać dane w postaci adresów poczty elektronicznej darczyńców Fundacji, o ile zdecydują oni o udostępnieniu ich Fundacji.

d). Fundacja pozyskuje również dane osobowe darczyńców, którzy dokonują darowizny za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Wtedy dane osobowe darczyńcy przekazywane są Fundacji przez jednego z operatorów płatności internetowych, tj. DotPay, PayPal i zrzutka.pl.

3. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe

a) Dane osobowe darczyńców Fundacji są przetwarzane w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowo-księgowej, prawidłowego wykonania umów darowizny na rzecz Fundacji oraz w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń z umowy darowizny lub obroną przed takimi roszczeniami. Ale też, by informować darczyńców o działalności Portalu i Fundacji.

b) Dane osobowe użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter przetwarzane są w celu realizacji tej usługi.

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter, jest ich zgoda. Osobie, która wyraziła taką zgodę przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie. Takie cofnięcie zgodny pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

d). Fundacja nie przekazuje danych osobowych użytkowników serwisu lub darczyńców innym osobom lub instytucjom, za wyjątkiem sytuacji, kiedy obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa.

4. Odbiorcy danych osobowych

a). Dane użytkowników przekazywane są wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z funkcjonowaniem Portalu i bazami danych, a w tym:

– w związku z obsługą systemu CRM – https://mailchimp.com/ (dane uzyskane przez Administratora w związku z dokonywaniem przez użytkowników darowizn na rzecz Fundacji za pomocą przelewu bankowego lub za pomocą systemów DotPay, PayPal, PayU i zrzutka.pl oraz zapisy na newsletter);

5. Przechowywanie i ochrona danych

a. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2, będą przechowywane:

– w przypadku użytkowników Portalu, którzy zamówili usługę newsletter przez okres korzystania z tej usługi,

– w przypadku darczyńców Fundacji – przez okres przechowywania dokumentów księgowych lub dowodów księgowych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową darowizny, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością skorzystania z usługi newsletter lub niemożnością dokonania darowizny na rzecz Fundacji lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację.

c. Każdej osobie, której Administratorem danych osobowych jest Fundacja przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przeniesienia tych danych do innego administratora.

d. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi wiadomość w tej sprawie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@obywatele.news

e. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Mechanizmy, które można spotkać na portalu Obywatele.News:

• Google Analytics (więcej informacji na stronie: google.com/analytics/);

• Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com);

• Instagram (więcej informacji na stronie: Instagram.pl);

• Twitter (więcej informacji na stronie: Twitter.pl);

• Youtube (więcej informacji na stronie: www.youtube.com);

• PayPal (więcej informacji na stronie: paypal.pl);

• Dot.Pay (więcej informacji na stronie: dotpay.pl)

• Zrzutka.pl (więcej informacji na stronie: zrzutka.pl)

7. Pliki cookies

Pliki Cookies stosowane w Portalu nie przechowują żadnych danych osobowych zebranych od użytkowników.

Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego ich blokowania. (Jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookies możesz dowiedzieć się na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Portalu.

8. Postanowienia końcowe

a. Serwer Portalu zbiera informacje dotyczące wykorzystania Portalu przez użytkowników oraz ich adresów IP. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych oraz do tworzenia wszelkiego rodzaju anonimowych statystyk.

b. Korzystając z Portalu użytkownik akceptuje aktualną wersją Polityki Prywatności.

c. Administratorowi przysługuje prawo do zmian niniejszej Polityki Prywatności.