Obywatele RP do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża: Międzynarodowa presja jest koniecznością

fot. Pixabay

Wzywamy do bezpośredniej międzynarodowej akcji humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej. Wzywamy ICRC do wysłania misji do Polski, aby uratować liczne ludzkie życia zagrożone w pułapce na granicy już od tygodni – piszą Obywatele RP Petera Maurera, przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

W związku z akcją władz po obu stronach uchodźcy, w tym wiele dzieci, pozostawiani są na śmierć bez schronienia, żywności, pomocy medycznej, dostępu reporterów i pomocy adwokackiej. Akcje pomocy humanitarnej lokalnych wolontariuszy są w pełni zablokowane przez nałożony stan wyjątkowy wzdłuż granicy, który penalizuje wszystkie próby kontaktu i wsparcia uchodźców – wskazują w liście Obywatele RP.

Podkreślają, że władze potwierdziły już kilka zgonów, podczas gdy ich rzeczywiste liczby i liczba osób zagrożonych nie są znane. – Polskie władze otwarcie łamią międzynarodowe konwencje o humanitarnym traktowaniu uchodźców i próbują ukryć przed oczami świata własne nielegalne działania. Polski Czerwony Krzyż zawiódł swoją misję dając całkowicie nieodpowiednią odpowiedź na to wyzwanie mimo bezpośredniego wezwania do skutecznego działania, wyrażonego przez wielu. Wymówką jest brak zgody polskiego rządu. Uważamy jednak, że pomoc humanitarna nie może ograniczać żadnych takich formalnych barier, zwłaszcza gdy są one wznoszone przez stronę odpowiedzialną za kryzys – piszą Obywatele RP. – Dlatego uważamy, że międzynarodowa presja jest koniecznością, jedynym sposobem na ujawnienie skali kryzysu, ratowanie życia, egzekwowanie humanitarnego traktowania i poszanowanie praw osób ubiegających się o azyl – dodają.

ZOBACZ TAKŻE: Aktualności w sprawie migrantów


Peter Maurer
President of the International Committee of the Red Cross
19 Avenue de la paix
1202 Geneva
Switzerland

We  call for direct international humanitarian action at the  Polish-Belarussian border. We urge ICRC to send the mission to Poland to  save numerous human lives endangered in a trap at the border for weeks  now.

Due to the action of authorities on both sides the refugees, including  many children, are being left for death without shelter, food, medical  help, access of reporters and attorney’s assistance. Humanitarian aid  actions of local volunteers are fully blocked by imposed state of  emergency along the border that penalises all attempts of Polish  citizens to contact and support the refugees.

Several deaths have  already been confirmed by the authorities, while their real numbers and  numbers of people in danger are unknown. Polish authorities openly brake  international conventions on humanitarian treatment of refugees and try  to hide their own illegal actions from the eyes of the world. Polish Red  Cross failed its mission giving entirely inadequate answer to this  challenge in spite of a direct call for effective action, expressed by  many. The excuse given is lack of consent of the Polish goverment. We believe though that humanitarian aid cannot be limited by any such formal barriers, especially when  established by the the side responsible for the crisis.  Therefore, we believe that the international pressure is a must,  the only way to expose the scale of the crisis, save lives, enforce humanitarian  treatment and respect for the asylum seeker’s rights.

fot. Pixabay

O autorze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Starsze opinie, komentarze, listy